Hastanede Yatan Akut Bronşiolit Tanılı Süt Çocuklarında Viral Etiyoloji ve Klinik Seyre Etkisi

Ali Kanık 1, Kayı Eliaçık 1, Begüm Koyun 1, Osman Tolga İnce 1, Yeşer Karaca Derici 2, Nisel Özkalay Yılmaz 2, Dilek Yılmaz Çiftdoğan 3
1İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye
2İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İzmir, Türkiye
3İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye

J Pediatr Inf 2016; 10: 93-98
DOI: 10.5152/ced.2016.2425
Anahtar Kelimeler: Akut bronşiolit, hastanede kalma süresi, multipleks PCR, viral etiyoloji

Amaç: Akut bronşiolit nedeniyle hastaneye yatırılan süt çocuklarında viral etkenlerin belirlenmesi ve bu etkenlerle klinik seyir arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmada Ekim 2014-Mayıs 2015 tarihleri arasında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’ne akut bronşiolit nedeniyle yatırılan 1-24 ay arası 177 olgu geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. Nazofarengeal sürüntüden alınan örneklerde respiratuar sinsityal virüs (RSV) A+B, rinovirüs, influenza virüs A+B, parainfluenza virüs 1, 2, 3 ve 4, human metapnömovirüs, adenovirüs, koronavirüs OCD43,229E ve NL63, bocavirüs ve enterovirüs ‘‘Multiplex Polymerase chain reaction’’ (M-PCR) yöntemiyle araştırılmıştır. Saptanan viral etkenlerle hastaların demografik, klinik ve laboratuvar özellikleri, hastane yatış süreleri arasındaki ilişki değerlendirilmiştir.

 

Bulgular: Çalışmaya alınan 177 olgunun 159’unda (%89,8) M-PCR yöntemiyle en az bir viral etken saptandı. Bu 159 olgunun ortalama yaşı 6,27 ± 5,10 ay idi ve 109’u (%68,6) erkek cinsiyetti. Olgularda toplam 282 virüs tespit edildi. Tek viral etken olguların 88’inde  (%55,3) saptanırken çoklu etken 71’inde (%44,7) saptandı. Tek ve çoklu etkenler birlikte değerlendirildiğinde RSV 101 (%57,1) olgu ile en fazla saptanan viral etken oldu. Bunu 48 (%27,1) olgu ile rinovirüs ve 23 (%13,0) olgu ile influenza virüsü takip etti. Adenovirüs saptanan olgularda başlangıç klinik skoru en yüksek iken diğer virüsler ile oluşan enfeksiyonlarda, tek ve çoklu etkenler arasında klinik başlangıç skoru, hastanede yatış süresi açısından farklılık saptanmadı.

 

Sonuç: Yeni tanı yöntemleriyle farklı virüsler saptanmasına rağmen hastaneye yatırılan akut bronşiolit tanılı süt çocuklarında RSV yüksek oranda görülmeye devam etmektedir. Bu çalışmada saptanan viral etkenler ile hastalığın klinik seyri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.(J Pediatr Inf 2016; 10: 93-8)